Strefy miasta Radom

Legenda
Strefa centralna

Strefa pośrednia - południe

Strefa pośrednia - północ

Strefa pośrednia - zachód

Strefa śródmiejska