ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od ponad 20 lat wspiera polskich przedsiębiorców oferując unikalne usługi, tworząc optymalne warunki rozwoju nowych inwestycji i i innowacyjnych projektów.

Nieustannie dostosowuje ofertę do potrzeb przedsiębiorców wyróżniając się indywidualnym podejście do klienta i elastycznością w działaniu.

 

 

 

 

 

Do flagowych ofert ARP S.A. należą:

ARP - pożyczki

 

POŻYCZKI  - z finansowania mogą skorzystać przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, w tym prywatne. Wyjątek stanowią firmy z sektora MŚP działające w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

 

Od 2010 r. ARP S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2,91 mld PLN.

 

Cel:

- realizację przedsięwzięć innowacyjnych, inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych

- zasilenie kapitału obrotowego

 

Warunki:

- Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

- Marża od 0,8% do 3,3%

- Jednorazowa prowizja od 0,2% do 1%

- Karencja w spłacie kapitału dopasowana do harmonogramu realizacji projektu

 

Dodatkowo:

- Elastyczne warunki finansowania: raty stałe lub zmienne, dopasowane do specyfiki realizowanego projektu

- Przejrzyste procedury

- Możliwość łączenia pożyczki z ARP S.A. z finansowaniem bankowym

- Brak ograniczeń wynikających z prawa bankowego

 

ARP S.A. zajmuje się również pomocą Polskim przedsiębiorcom zagrożonym upadłością poprzez wsparcie płynności finansowej w oparciu o plan restrukturyzacyjny.

 

PORĘCZENIA

ARP - poręczenia

 

Przeznaczone na wsparcie rozwoju dużych i średnich przedsiębiorstw (które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej), poprzez udzielanie poręczeń kredytów przeznaczonych zarówno na działalność inwestycyjną, jak i na środki obrotowe.

 

 

Więcej informacji na temat pożyczek i poręczeń znajduje się na stronie: http://www.arp.pl/uslugi-finansowe

 

 

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII (PTT) – kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji

PTT

 

PTT to interaktywne narzędzie z bogatymi, stale aktualizowanymi zasobami i przyjazną dla użytkownika wizualizacją.

 

 

 

 

 

Co wspiera PTT:

Transfer technologii (patentów, wzorów użytkowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, know-how) jako wartości niematerialnych i prawnych, w formie licencji i/lub przekazania prawa własności.

 

Kto może być dawcą technologii:

Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne itd.)

 

Główne korzyści dla dawców technologii:

- kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami;

- weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jaki dysponuje dany podmiot;

- poszerzenie kanałów sprzedaży technologii;

- uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii;

- outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy, mogąc być w szczególności wykorzystane w innej branży;

- udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B) i w ten sposób usprawnienie wzajemnych relacji biznesowych;

- udział pracowników z przedsiębiorstw będących dawcami (np. kadry z pionów B+R) jako doradców w procesie transferu technologii do biorcy, co daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji personelu dawcy oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzanych zasobów technologicznych.

 

Kto może być biorcą technologii:

Przedsiębiorstwa, zamierzające wdrożyć technologię w swojej działalności.

 

Główne korzyści dla biorców technologii:

- podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii;

- wsparcie w zakresie definiowania / katalogowania potrzeb technologicznych;

- poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych;

- dostęp do innowacyjnych rozwiązań / technologii;

- możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych (prawnych, technicznych, finansowych) związanych z transferem technologii w tym w ramach prac rozwojowych związanych z adaptacją pozyskanej technologii do potrzeb biorcy;

- możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji / prawa własności do korzystania z technologii;

- możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez biorcę technologii na skalę przemysłową poprzez fundusz venture capital zarządzany przez ARP Venture Sp. z o.o. z opcjonalnym wsparciem ze strony inwestora branżowego.

 

Warto podkreślić, że zgodnie z formułą otwartych innowacji zarówno wpis, jak i dostęp do zasobów Platformy Transferu Technologii jest bezpłatny. Istnieje także możliwość refundacji kosztów związanych z transferem technologii. ARP S.A. zamierza na ten cel przeznaczyć kilkadziesiąt mln zł ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Więcej informacji bezpośrednio na stronie PTT: http://www.ptt.arp.pl/

 

ARP VENTURE – spółka venture capital powołana przez ARP S.A. w 2014r.

 

 

ARP Venture współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami

ARP Venture jest częścią tworzonego wokół ARP S.A. Ekosystemu, który łączy partnerów ze sfery nauki i gospodarki. Wykorzystuje również partnerów branżowych z Grupy Kapitałowej ARP.

 

Poszukiwane projekty

Inwestuje w innowacyjne projekty w przemyśle – wyłącznie w fazie komercjalizacji i rozwoju produkcji seryjnej, przy założeniu inwestycji w formule „smart money”. Jest inwestorem drugiej rundy o wartości inwestycji 5-15mln PLN.

 

Różne formy finansowania:

- objęcie udziałów / akcji

- Finansowanie dłużne (pożyczka, dług konwertowany na kapitał, nabycie obligacji lub dług podporządkowany)

 

Wsparcie merytoryczne

Wybrane inwestycje ARP Venture dodatkowo otrzymają aktywne wsparcie spółki na poziomie operacyjnym i strategicznym.

 

Więcej informacji na temat działalności ARP Venture znajduje się pod adresem: http://arpventure.pl/pl

 

 

Informacje na temat innych form wsparcia przedsiębiorców może znaleźć w zakładce Strefa inwestora / Pomoc dla inwestora