Pomoc dla inwestora

Zachęty inwestycyjne

 

Przedsiębiorca, który inwestuje w Radomiu może uzyskać  pomoc publiczną z kilku źródeł: 

1. wsparcie Gminy Miasta Radomia

2. z tytułu ulokowania inwestycji na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną

3. z Powiatowego Urzędu Pracy

4. z instytucji oferujących wsparcie w formie pożyczki lub poręczenia

5. granty rządowe.

Pomoc tę, choć ma ona  różne źródła i formy, determinuje przeważnie sektor gospodarki, w którym inwestor prowadzi działalność gospodarczą, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz ilość utworzonych nowych miejsc pracy. 

 

1. Zwolnienia podatkowe i ulgi  przyznawane przez Gminę Miasta Radomia

 

Radom


 

 

W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

POBIERZ - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543) ws. informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis + załącznik (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)

 

1) Zwolnienie dla przedsiębiorców inwestujących po raz pierwszy w Radomiu

 • maksymalny okres zwolnienia: 2 lata
 • inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 m-cy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 752/2014)

 

2) Zwolnienie dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości

 • maksymalny okres zwolnienia: 5 lat
 • wartość inwestycji powyżej 1 000 000 zł
 • inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 m-cy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 570/2017)

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 751/2014)

 

3) Ulgi w czynszu dzierżawnym

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz Miasta na prawach powiatu z bonifikatą 99% w stosunku do poniższej stawki jest możliwa do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Przeznaczenie gruntu Strefa centralna zł/m2 Strefa śródmiejska zł/m2 Strefa pośrednia zł/m2 Strefa peryferyjna zł/m2
Tereny inwestycyjne 0,95 0,85 0,75 0,65

(ZARZĄDZENIE NR 2351/2017, ZAŁĄCZNIK NR1)

MAPA STREF MIASTA RADOMIA

 

W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 15 lat, z podziałem:

 • 3 lat, jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 30 miejsc pracy
 • 5 lat, jeżeli podatnik utworzył nie mniej niż 50 miejsc pracy
 • dodatkowe 10 lat jeżeli w ciągu 30 m-cy od dnia rozpoczęcia inwestycji utworzono minimum 200 miejsc pracy

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 137/2015)

 

2) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych

 • okres zwolnienia: 5 lat, jeżeli w wyniku inwestycji zostanie utworzonych, co najmniej 5 miejsc pracy.

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 170/2015)

 

3) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej

 • okres zwolnienia: 5 lat, jeżeli w wyniku inwestycji zostanie utworzonych co najmniej 10 nowych miejsc pracy
 • minimalna wartość inwestycji: 20 mln. zł netto
 • inwestycja musi być zrealizowana ciągu 24 m-cy od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy
 • utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 30 m-cy od rozpoczęcia inwestycji początkowej

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 136/2015)

 

4) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych

 • okres zwolnienia: 5 lat
 • zrealizowana inwestycja początkowa jest budynkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którym co najmniej 3000 m² powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie biurowe o wysokim standardzie i spełnia wymagane uchwałą kryteria

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 698/2018)

 

5) Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez Radomską Strefę Gospodarczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Pomoc materialna dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

 • pomoc materialna w formie stypendium pieniężnego przyznawana jest studentom, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy działającego na terenie Radomia
 • dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Radomia
 • maksymalna kwota pomocy: 1500 zł brutto / m-c
 • stypendium może być przyznane raz w ciągu całego okresu nauki na uczelni na okres od trzech do sześciu miesięcy.

(UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU NR 697/2018)

 

2. Pomoc w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

TSSE

 

Pomoc regionalna, uzyskana z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej  jest udzielana w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Jej maksymalną wysokość liczy się poprzez przemnożenie tzw. współczynnika intensywności pomocy przez wielkość nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy. Więcej informacji na stronie: www.tsse.arp.pl

 

Intensywność pomocy publicznej od dnia 01 lipca 2014 r. w Radomiu wynosi:

 

Ulgi TSSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.09.2018r. weszły w życie rozporządzenia dzięki którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Dokumenty będą wydawane w oparciu o nowy mechanizm udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych.
Przedsiębiorcy mogą w myśl nowych przepisów na terenie całej Polski korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne  (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.
Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków: kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) oraz kryteriów jakościowych (szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

Poniżej akty prawne dotyczące udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.
3. Wsparcie ze strony urzędu pracy

PUP


Wsparcie to zazwyczaj może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż (z osobami tymi inwestor zawiera umowy o pracę) lub refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy (do wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni. Urząd pracy może również udzielić wsparcia w formie m.in.: skierowania w ramach prac interwencyjnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dopłat do wynagrodzeń pracowników 50+ .

 

 

http://zielonalinia.gov.pl/

 

Dokumenty:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020

 

4. POMOC W FORMIE POŻYCZKI LUB PORĘCZENIA

 

 

Pomoc w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka skarbu Państwa, która od poczatku swojej działalności (1991r.) odpowiada na największe potrzeby polskiej gospodarki.

 

Wśród usług oferowanych przez ARP S.A. znajdują się: pożyczki na korzystnych warunkach, poręczenia, Platforma Transferu Technologii (PTT) kojarząca dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji, ARP Venture - spółka powołana do współpracy z sektorem MŚP.

Więcej informacji na temat form współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. znajduje się na stronie: www.investinradom.pl.

 

    Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych      
i
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

 

 

 

 

 


Wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

 

5. Granty rządowe

 
Przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 ‑ 2020 (dalej jako Program), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

 

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 3. sektor lotniczy,
 4. sektor biotechnologii,
 5. sektor rolno-spożywczy,
 6. sektor nowoczesnych usług,
 7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Więcej informacji można uzyskać na stonie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA