Podatki i opłaty

Budżet miasta na rok 2017 r.

Planowane dochody (w zł) - 1 058 013 214
Planowane wydatki (w zł)  - 1 107 907 111

Stawki podatku od nieruchomości

grunty działalność gospodarcza - 0,83 zł /m2
grunty pod jeziorami - 4zł od 1ha powierzchni
pozostałe grunty - 0,40 zł /m2
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji - 3- zł /m2
budynki mieszkalne - 0,57 /m2
budynki związane z działalnością gospodarczą - 21,9 zł /m2
budynki związane z kwalifikowanym materiałem siewnym - 9zł /m2
budynki służby zdrowia - 4,40 zł /m2
pozostałe budynki - 7,30 zł /m2
budowle - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacji deszczowej będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. obowiązuje na terenie Radomia przez jeden rok, tj. w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacji deszczowej dla poszczególnych grup taryfowych jest następująca:
 

 

Grupa taryfowa Rodzaj powierzchni Cena netto
(bez podatku VAT)
Cena brutto
(z podatkiem VAT 8%)
I Grupa Tereny przemysłowe, składowe lub baz transportowych 1,12 zł / m² / rok 1,21 zł / m² / rok
II Grupa Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej,
w tym także położone na terenach przemysłowych,
składowych lub baz transportowych
0,94 zł / m² / rok 1,02 zł / m² / rok
III Grupa Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej
położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 os/km²
0,92 zł / m² / rok 0,99 zł / m² / rok


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nowe ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej obowiązują przez rok, tj. od 1 sierpnia 2017r. do 31 lipca 2018r. na terenie Radomia i ościennych gmin w wysokości:

 • za dostarczoną wodę:
  • na cele socjalno-bytowe (w tym na cele określone w art. 22 Ustawy):
   3,40 zł netto za 1 m3 wody tj.: 3,67 zł brutto za 1 m3 wody
  • na pozostałe cele
   3,44 zł netto za 1 m3 wody tj.: 3,72 zł brutto za 1 m3 wody
 • za odprowadzanie ścieków:
  • bytowych: 5,91 zł netto za 1 m3 ścieków tj.: 6,38 zł brutto za 1 m3 ścieków
  • pozostałych: 5,98 zł netto za 1 m3 ścieków tj.: 6,46 zł brutto za 1 m3 ścieków

Stawka opłaty abonamentowej (dla wszystkich grup taryfowych):

Rodzaje stawek abonamentowych zł /odbiorca / miesiąc zł / odbiorca / kwartał
netto brutto netto brutto
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego        
- dla dostarczania wody i odbioru ścieków 4,61 4,98 9,81 10,59
- dla dostarczania wody lub odbioru ścieków 3,31 3,57 5,91 6,38
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej        
- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2,01 2,17 2,01 2,17
3) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym        
- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2,01 2,17 - -
4) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody        
- dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,59 3,88 8,79 9,49
- dla dostarczania wody lub odbioru ścieków 2,29 2,47 4,89 5,28