Ogłoszenia

26 lipca 2018
PREZYDENT MIASTA RADOMIA zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. Nabór odbywa się w systemie ciągłym.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM STAŻOWE

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać status studenta uczelni wyższej;
 2. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia;
 3. Wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym okres, na który przyznane będzie stypendium.
 4. Znaleźć samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl w zakładce PRACA przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż.
 5. Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie oraz miejscu zgodnym z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 3170/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.

Przedsiębiorca (organizator stażu) przyjmujący stypendystę na staż, powinien spełniać następujące warunki:

 1. Utworzyć co najmniej jedno nowe miejsce pracy;
 2. Przedłożyć dokumenty potwierdzające przyjęcie stypendysty na staż.
 3. Realizować obowiązki ciążące na nim, jako organizatorze stażu.

ZASADY REALIZACJI STAŻU

Student, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest m.in. do:

 1. Odbycia stażu w okresie i terminie zapisanym w umowie stypendialnej (od 3 do 6 miesięcy);
 2. Utrzymania statusu studenta przez okres pobierania stypendium;
 3. Zamieszkiwania na terenie miasta Radomia w okresie pobierania stypendium;
 4. Podjęcia u przedsiębiorcy, w ciągu miesiąca od zakończenia stażu, zatrudnienia w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na czas określony w umowie stypendialnej (od 3 do 6 miesięcy).

Przedsiębiorca (organizator stażu) zobowiązany jest m.in. do:

 1. Zorganizowania i zrealizowania stażu w okresie i terminie zapisanym w umowie stypendialnej (od 3 do 6 miesięcy);
 2. Zatrudnienia studenta, w ciągu miesiąca od zakończenia stażu, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na czas określony w umowie stypendialnej (od 3 do 6 miesięcy).
 3. Utworzenia i utrzymania jednego nowego miejsca pracy w okresie zatrudnienia stypendysty w ramach umowy o pracę;
 4. W przypadku niezatrudnienia stypendysty po zakończeniu stażu, zatrudnienia na jego miejsce innej osoby, w wymiarze pełnego etatu, na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium przez stypendystę. 

OGÓLNE WARUNKI STAŻU

 1. Maksymalna kwota stażu 1500 zł brutto/miesiąc.
 2. Okres stażu od trzech do sześciu miesięcy.
 3. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium.

Decyzję o ilości i wysokości przyznanych stypendiów każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się możliwościami finansowymi miasta Radomia.

 

KONTAKT

                Urząd Miejski w Radomiu
                Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
                ul. Stefana Żeromskiego 53 pokój 105,106
                26-602 Radom
                tel.(48) 36-20-614 lub (48) 36-20-332
                mail: rsg@umradom.pl

Pliki do pobrania:
Linki: