Ogłoszenia

25 marca 2019
PREZYDENT MIASTA RADOMIA zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. Nabór odbywa się w systemie ciągłym.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM STAŻOWE

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać status studenta uczelni wyższej;
 2. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia;
 3. Wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
 4. Znaleźć samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl w zakładce PRACA przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż.
 5. Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium stażowego wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie oraz miejscu zgodnym z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 373/2019 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.

ZASADY REALIZACJI STAŻU

Student, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest m.in. do:

 • odbycia stażu na warunkach określonych w umowie stypendialnej,
 • utrzymania statusu studenta przez okres pobierania stypendium,
 • zamieszkiwania na terenie miasta Radomia w okresie pobierania stypendium,
 • podjęcia u przedsiębiorcy, w ciągu miesiąca od zakończenia stażu, zatrudnienia w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Przedsiębiorca (organizator stażu) zobowiązany jest m.in. do:

 • zorganizowania i zrealizowania stażu na warunkach określonych w umowie stypendialnej,
 • zatrudnienia studenta, w ciągu miesiąca od zakończenia stażu, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

OGÓLNE WARUNKI STAŻU

 1. Maksymalna kwota stypendium: 1500 zł brutto/miesiąc.
 2. Okres stażu: od trzech do sześciu miesięcy.

Decyzję o ilości i wysokości przyznanych stypendiów każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się możliwościami finansowymi miasta.

 

KONTAKT

                Urząd Miejski w Radomiu
                Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
                ul. Stefana Żeromskiego 53 pokój 105,106
                26-602 Radom
                tel.: (48) 36-20-614
                mail: rsg@umradom.pl

Pliki do pobrania: