Stypendia stażowe dla studentów

Prezydent Miasta Radomia zaprasza studentów, którzy przygotowują się do podjęcia pracy na terenie Radomia, do składania wniosków o przyznanie stypendiów stażowych.

Kandydat ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

  1. posiadać miejsce zamieszkania na terenie Radomia;
  2. posiadać status studenta;
  3. wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3.75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku;

Stypendysta, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest m.in. do:

  1. utrzymania statusu studenta przez cały okres pobierania stypendium;
  2. terminowego realizowania programu stażu;
  3. podjęcia pracy u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie później niż w terminie 1 miesiąca od ukończeniu stażu.

Przedsiębiorca (organizator stażu), który przyjmie studenta na staż zobowiązany jest m.in. do:

  1. zorganizowania stażu na czas od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie);
  2. zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w ciągu 1 miesiąca od zakończenia stażu.

Więcej informacji:

Dokumenty: