Granty Rządowe

GRANTY RZĄDOWE

Na podstawie: Uchwała nr  1 1 6 / 2 0 1 9 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030

Forma wsparcia – wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Program przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

  • wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
  • wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji (grant inwestycyjny)
  • wsparcie na szkolenia pracowników

Dodatkowo do powyższych grantów można ubiegać się o grant szkoleniowy – maksymalne wsparcie na każdego pracownika 25% lub 50% kosztów kwalifikowanych szkoleń.

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów:

  • kryteria jakościowe dla projektów usługowych obejmujące:  rozwój strukturalny, rozwój naukowy, rozwój zrównoważony terytorialnie, rozwój zasobów ludzkich, odpowiedzialność społeczna oraz kryteria dodatkowe, tj. doświadczenie, rozpoznawalność marki na rynku międzynarodowym,
  • kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych obejmujące: rozwój strukturalny, rozwój naukowy, rozwój zrównoważony terytorialnie, rozwój zasobów ludzkich, odpowiedzialność społeczna oraz kryteria dodatkowe, tj. doświadczenie inwestycyjne, międzynarodowa rozpoznawalność marki, przynależność do klastra,
  • obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Strategicznych (CIS) PAIH