Granty Rządowe

GRANTY RZĄDOWE

Na podstawie: Uchwała nr  1 1 6 / 2 0 1 9 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” 

Forma wsparcia – wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci – o wsparcie wnioskować mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

– sektor motoryzacyjny,

– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

– sektor lotniczy,

– sektor biotechnologii,

– sektor rolno-spożywczy,

– sektor nowoczesnych usług,

– działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.