Wsparcie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W dniu 21 sierpnia 2001 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów poz. 1177 (Dziennik Ustaw 107) została powołana do życia radomska podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządzana przez ARP SA.

Wsparcie udzielane jest przez zarządzającego strefą przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, która polega na:

 • założeniu nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacji produkcji przez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
 • zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Na niektóre rodzaje działalności (m.in. wytwarzanie materiałów wybuchowych, tytoniowych, handlu hurtowego i detalicznego, gospodarowanie odpadami, obiektów budowlanych i robót budowlanych) decyzja o wsparciu nie jest wydawana.

Przedsiębiorca uzyskuje wsparcie w formie zwolnienia od podatku dochodowego (CIT, PIT), które stanowi pomoc regionalną.

W podstrefie Radom, decyzja o wsparciu wydawana jest na okres:

 • 15 lat – w przypadku inwestycji na terenie, położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • 12 lat – w pozostałych przypadkach.

Minimalne koszty kwalifikowalne inwestycji w podstrefie Radom: 10 mln zł.

Obniżenie poziomu minimalnych kosztów inwestycji :

 • dla mikroprzedsiębiorców: o 98 % (do poziomu co najmniej 200 tys. zł),
 • dla małych przedsiębiorców: o 95 % (do poziomu co najmniej 500 tys. zł),
 • dla średnich przedsiębiorców: o 90 % (do poziomu co najmniej 1 mln zł),

oraz w przypadku:

 • reinwestycji dużych i średnich przedsiębiorców: o 50% (do poziomu co najmniej 5 mln zł),
 • inwestycji dużych i średnich przedsiębiorców z zakresu wskazanych w przepisach usług: o 95 % (do poziomu co najmniej 500 tys zł).

Aby uzyskać decyzję o wsparciu, poza spełnieniem wyżej wymienionego  kryterium ilościowego, nowa inwestycja musi spełniać kryteria jakościowe:

 • kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz
 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Podstawa prawna: