Wsparcie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną w 1991r. Jest również instytucją zarządzającą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Od blisko 15 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zarządzający strefą udzielił ponad 200 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie.

W dniu 21 sierpnia 2001r. Rozporządzeniem Rady Ministrów poz. 1177 (Dziennik Ustaw 107) została powołana do życia radomska podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomoc regionalna, uzyskana z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest udzielana w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Jej maksymalną wysokość liczy się poprzez przemnożenie tzw. współczynnika intensywności pomocy przez wielkość nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy.

Intensywność pomocy publicznej w Radomiu wynosi:

– dla małego przedsiębiorstwa – 55% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

– dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

– dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

5 września 2018 weszły w życie rozporządzenia, dzięki którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref. Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków: kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) oraz kryteriów jakościowych (szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1711)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

 

Więcej informacji:

www.tsse.pl