Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną w 1991r. Jest również instytucją zarządzającą TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Od blisko 15 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zarządzający strefą udzielił ponad 200 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie.
W dniu 21 sierpnia 2001r. Rozporządzeniem Rady Ministrów poz. 1177 (Dziennik Ustaw 107) została powołana do życia radomska podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomoc publiczna oferowana w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dwa tytuły pomocy: nakłady inwestycyjne lub utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

  • Maksymalna wielkość pomocy: 35% nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (w przypadku małego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest do 55%, a średniego przedsiębiorcy do 45%).
  • Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.
  • Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy publicznej   otrzymane z innych źródeł podlegają sumowaniu.

Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość poniesionych inwestycji 100 tys. EURO, własność majątku przez min. 5 lat, dla dużych przedsiębiorstw działalność musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od  momentu uzyskania zezwolenia, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw musi być prowadzona co najmniej przez 3 lata.

Więcej informacji:

www.tsse.pl

Podstrefa Radom (211,09 ha)