Help for the investor

Inwestor może uzyskać wsparcie (w formie pomocy publicznej: de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) z następujących źródeł:

Pomoc de minimis:
1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących po raz pierwszy w Radomiu
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości
3. Ulgi w czynszu dzierżawnym

Pomoc ze strony Gminy Miasta Radomia (regionalna pomoc inwestycyjna):
1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 15 lat
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej
4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych
5. Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

Intensywność pomocy publicznej w Radomiu wynosi:
– dla małego przedsiębiorstwa – 55% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy
– dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy
– dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

Wsparcie to zazwyczaj może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż (z osobami tymi inwestor zawiera umowy o pracę) lub refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy (do wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni. Urząd pracy może również udzielić wsparcia w formie m.in.: skierowania w ramach prac interwencyjnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dopłat do wynagrodzeń pracowników 50+.

Warto odwiedzić: www.zielonalinia.gov.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – wśród usług oferowanych przez ARP S.A. znajdują się: pożyczki na korzystnych warunkach, poręczenia, Platforma Transferu Technologii (PTT) kojarząca dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji, ARP Venture – spółka powołana do współpracy z sektorem MŚP. Więcej informacji dostępnych na: www.arp.pl/uslugi-finansowe

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych / Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy – wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

Forma wsparcia – wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Beneficjenci – o wsparcie wnioskować mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
– sektor motoryzacyjny,
– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług,
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R)
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.