Pomoc dla inwestora

Inwestor może uzyskać wsparcie (w formie pomocy publicznej: de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej) z następujących źródeł:

Pomoc de minimis:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości

Pomoc ze strony Gminy Miasta Radomia (regionalna pomoc inwestycyjna):
Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Radomia

Intensywność pomocy publicznej w Radomiu wynosi:
– dla małego przedsiębiorstwa – 55% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy
– dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy
– dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wielkości nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy

Wsparcie to zazwyczaj może być udzielone w postaci skierowania osób bezrobotnych na staż (z osobami tymi inwestor zawiera umowy o pracę) lub refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia utworzonych stanowisk pracy (do wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), na których będą pracować zatrudnieni bezrobotni. Urząd pracy może również udzielić wsparcia w formie m.in.: skierowania w ramach prac interwencyjnych, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dopłat do wynagrodzeń pracowników 50+.

Warto odwiedzić: www.zielonalinia.gov.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., – wśród usług oferowanych przez ARP S.A. znajdują się: pożyczki na korzystnych warunkach, poręczenia, Platforma Transferu Technologii (PTT) kojarząca dawców i biorców innowacji w celu jej komercjalizacji, ARP Venture – spółka powołana do współpracy z sektorem MŚP. Więcej informacji dostępnych na: www.arp.pl/uslugi-finansowe

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych / Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy – wsparcie insytytucji nakierowane przede wszystkim na sektor MŚP. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oferuje nie tylko poręczenia zabezpieczające kredyty bankowe, ale również poręczenia leasingowe i wadialne. Dzięki tym ostatnim przedsiębiorca może startować w kilku przetargach bez blokowania środków finansowych poprzez wpłaty wadium. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.mfpk.com.pl i www.mrfp.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny prowadzi szeroką współpracę z przedsięciorcami i oferuje m.in. wsparcie w pracach B+R. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl


Forma wsparcia – wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Program przewiduje następujące rodzaje wsparcia:
-wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
-wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji (grant inwestycyjny)
-wsparcie na szkolenia pracowników
Dodatkowo do powyższych grantów można ubiegać się o grant szkoleniowy – maksymalne wsparcie na każdego pracownika 25% lub 50% kosztów kwalifikowanych szkoleń.
Grant można uzyskać z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy albo z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów :
-Kryteria jakościowe dla projektów usługowych obejmujące: rozwój strukturalny, rozwój naukowy, rozwój zrównoważony terytorialnie, rozwój zasobów ludzkich, odpowiedzialność społeczna oraz kryteria dodatkowe, tj. doświadczenie, rozpoznawalność marki na rynku międzynarodowym
-Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych obejmujące: rozwój strukturalny, rozwój naukowy, rozwój zrównoważony terytorialnie, rozwój zasobów ludzkich, odpowiedzialność społeczna oraz kryteria dodatkowe, tj. doświadczenie inwestycyjne, międzynarodowa rozpoznawalność marki, przynależność do Klastra
-Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki.
Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Strategicznych (CIS)PAIH