Dotyczy zgłoszonych kierowców oraz licencji wydanych przed 17 września 2023 r.

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym ( art. 2, 14, 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawyPrawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

  • samochodem osobowym;
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • taksówką;

wydane przed 17 września 2023 roku zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający ww. licencje, wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć tut. organowi następujące dokumenty (dokumenty dot. przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz):

  1. dokument stwierdzający posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,
  2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem,
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje wymagań określonych w przywołanej ustawie, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone. 

UWAGA: W przypadku niedostarczenia przez przedsiębiorców wymienionych dokumentów do dnia 31 marca 2024 r. ww. licencje zachowają ważność do dnia 30.06.2024 r. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne. Dostępna jest na platformie ePUAP – adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP

Adres do korespondencji: Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień transportowych, Rynek 1, 26-600 Radom (budynek Ratusza, pok. 1, 4, 5), tel. 48 36 20 312, 461, 468.