Radom należy do miast o liczącym się potencjale gospodarczym i wysokim poziomie wykształcenia mieszkańców. Przecinają się tu ważne szlaki komunikacyjne, co ma duże znaczenie w kontaktach z innymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju. Liczne w ostatnich latach inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poszerzenie strefy ekonomicznej oraz uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje powodują, że miasto prężnie się rozwija i jest coraz bardziej atrakcyjne gospodarczo.

Inicjatywy gospodarcze gmin i powiatów odpowiadają na zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące przestrzeni inwestycyjnych. Na tym tle radomska oferta rysuje się wyjątkowo atrakcyjnie dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności zarówno w branżach historycznie związanych z miastem, jak i w nowych obszarach gospodarki. Rynek przemysłowych terenów inwestycyjnych Radomia wciąż się rozwija i nadal jest niezwykle chłonny. Ważnym aspektem działań władz na rzecz przyciągnięcia do Radomia nowych inwestorów jest przygotowanie odpowiadającej popytowi oferty terenów do zagospodarowania. Miasto kompleksowo przygotowuje działki inwestycyjne będące w zasobach gminy, ale stara się również stale poszerzać ofertę o nieruchomości prywatne, których właściciele zainteresowani są dzierżawą lub sprzedażą z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.