Pakiet wsparcia dla radomskich przedsiębiorców

Pakiet wsparcia dla radomskich przedsiębiorców

Procedura ubiegania się o pomoc odbywa się na indywidualny wniosek przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa.

Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych

Wsparcie podatników ma charakter pomocy publicznej (de minimis) oznacza  to, m.in., że do wniosku o ulgę w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych  należy koniecznie dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną podmiotu ubiegającego się o ulgę w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych: ( np.: PIT-y, bilanse, rachunki zysków i strat, inne).
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 3. oświadczenie do wniosku o zastosowanie ulgi podatkowej (druk dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miejskim) – składają  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 4. formularze informacji dotyczące pomocy publicznej (de minimis)

      >Oświadczenie do wniosku o zastosowanie ulgi podatkowej 

      >Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej

      >Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Czynsz najmu lokalu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych, których właścicielem i władającym  jest Gmina Miasta Radomia (miasto na prawach powiatu Radom)

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy są najemcami  lokali lub dzierżawcami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność i będących we władaniu Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom), włączając te, którymi zarządzają i administrują m.in. Miejski Zarząd Lokalami, Zakład Usług Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wsparcie najemców ma również charakter pomocy publicznej (de minimis) oznacza  to, że do wniosku o ulgi w obciążeniu z tytułu czynszu należy koniecznie dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające zmniejszenie przychodu (ewidencje przychodu lub sprzedaży za marzec 2019r i marzec 2020r), a w przypadku zawarcia pierwszej umowy dzierżawy (najmu) po dniu 31.03.2019r – których udokumentowany miesięczny przychód z przedmiotu dzierżawy (najmu) począwszy od dnia 1 marca 2020r uległ zmniejszeniu w stosunku do średniego przychodu z trzech  miesięcy poprzedzających tę datę (grudzień 2019r – luty 2020r)
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 3. formularze informacji dotyczące pomocy publicznej (de minimis).

       >Wniosek o udzielenie ulgi

       >Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Kompletny wniosek o ulgę w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz wniosek o ulgę w obciążeniu z tytułu czynszu najmu lokalu można złożyć w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP
 2. pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,
 3. przez okienko podawcze Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Odpowiedzi na pytania przedsiębiorców, dotyczące wypełniania dokumentów, dotyczących wniosków  o wsparcie, udzielamy pod poniższymi numerami telefonów:

 1. w zakresie ulgi w podatkach – 48 36 20 321
 2. w zakresie ulgi w obciążeniu z tytułu czynszu najmu lokalu gminy oraz dzierżaw gruntowych w zakresie targowisk- 48 36 20 371 lub 48 36  20 343
 3. w zakresie ulgi w obciążeniu z tytuły czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych  –  48 36 20 261 lub 48 36 20 784

Czynsz najmu lokalu, którego właścicielem jest spółka gminna:

Zasady wsparcia przedsiębiorców, każda ze spółek określa indywidualnie.

W sprawie ulgi w obciążeniu z tytułu czynsz unajmu lokalu prosimy o kontakt:

RTBS Administrator sp. z  o.o.  – 793 790 212 lub 604 940 525
MOSiR sp. z o.o. – 48 385 10 00
Rewitalizacja sp. z o.o. – 48 383 08 55

Odroczenie terminu płatności za wodę:

Informacje dotyczące odroczenia terminu płatnośi za wodę można uzyskać Wodociągach Miejskich

Wodociągi Miejskie – 48 383 15 02

Kontakt w sprawie informacji dotyczących pakietu Bezpieczne Miejsca Pracy:

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej – 48 36 20 866 lub 48 36 20 358