Rusza nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Rusza nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Termin naboru – od 13.07.2021 r. do 26.07.2021 r.

Składać wnioski mogą mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi                           400 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi                        4 000 000,00 PLN.

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Szczegóły pod linkiem