Tarcza Antykryzysowa COVID-19 Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych,
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do
analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące
powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się
najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni
kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się
w trakcie miesiąca kalendarzowego.
Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia
działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.
W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części D, że wnosi
o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie
będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we
Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie
wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie
obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca
przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu
otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na
kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku
obrotów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

https://radom.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie