Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Udostępnienie oferty terenów do zagospodarowania nie jest jedynym działaniem władz miasta mającym na celu pozyskanie przedsiębiorców. Poza kompleksowym przygotowaniem działek pod inwestycje, Radom wspiera wszelkie działania związane z rozwojem gospodarki lokalnej, a w szczególności branży przemysłowej.

Instytucje samorządowe, Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora oraz Radomska Podstrefa TSSE z wyjątkową uwagą obserwują warunki prowadzenia biznesu oraz reagują na potrzeby zgłaszane przez firmy i potencjalnych inwestorów.

Dodatkowej aktywności przemysłowo – produkcyjnej sprzyja proces coraz szybszego budowania sieci firm świadczących usługi związane z obsługą biznesu, usługi outsourcingowe, czy usługi finansowe. Radom dysponuje szeroką ofertą powierzchni biurowych, konferencyjnych oraz możliwości organizacji szkoleń.

Radom kieruje również ofertę do szeroko rozumianej branży IT. Firmy informatyczne mogą korzystać z atutów miasta przedstawiając ofertę informatyzacji nowych inicjatyw gospodarczych, procesów wymiany informacji i obsługi telekomunikacyjnej.

Bliskość ośrodków naukowych, R&D i licznych placówek oświatowych oraz wieloletnia tradycja i etos pracy tworzą zaplecze pracownicze Radomia, gdzie ze szczególną aprobatą przyjmuje się przedsięwzięcia branż przemysłowych, przetwórczych, telekomunikacyjnych, przemysłu precyzyjnego oraz działań naukowo-badawczych.

Rynek przemysłowych terenów inwestycyjnych Radomia wciąż się rozwija i nadal jest niezwykle chłonny. Inicjatywy gospodarcze gmin i powiatów odpowiadają na zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące przestrzeni inwestycyjnych. Na tym tle radomska oferta rysuje się wyjątkowo atrakcyjnie dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branżach historycznie związanych z miastem, jak również na nowych obszarach gospodarki.

Otoczenie planowanych inwestycji charakteryzuje się silnym potencjałem kadry pracowniczej i zdecydowanym ukierunkowaniem na branże przemysłu precyzyjnego. Dodatkowo bogate zaplecze naukowo-badawcze stanowi gwarancję dostępu do innowacyjnych rozwiązań i najaktualniejszej myśli technicznej.

Zakres działań Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora:

 1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG);
 2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia;
 3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK);
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną
  sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców
  w zakresie spełniania wymogów;
 6. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców
  w zakresie spełniania wymogów;
 7. podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami;
 8. wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu, inwestorów w procesie
  inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna;
 9. przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach nieruchomości inwestycyjnych miasta, w tym
  gminnych i prywatnych ofertach nieruchomości inwestycyjnych;
 10. inicjowanie oraz realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Radomiu, w tym
  realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 11. współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją
  rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami, wspierającymi przedsiębiorczość
  w Radomiu;
 12. prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą Radomia;
 13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

KONTAKT:

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Urząd Miejski w Radomiu
Rynek 1, 26-610 Radom (pok. 1)

(+48) 48 36 20 614

poi@umradom.pl