Prezydent Miasta Radomia ogłasza nabór wniosków o stypendia dla studentów

UWAGA: aktualnie trwają prace nad nową wersją dokumentacji dotyczącej stypendiów, która zostanie wkrótce udostępniona.

Prezydent Miasta Radomia zaprasza studentów, którzy chcą podjąć pracę na terenie Radomia, do składania wniosków o przyznanie stypendiów.

Kandydat ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie Radomia;
 • posiadać status studenta;
 • wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3.75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku;

Stypendysta, któremu zostanie przyznane stypendium zobowiązany jest m.in. do:

 • utrzymania statusu studenta przez cały okres pobierania stypendium;
 • terminowego realizowania programu stażu;
 • podjęcia pracy u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie później niż w terminie miesiąca od ukończeniu stażu.

Przedsiębiorca (organizator stażu), który przyjmie studenta na staż zobowiązany jest m.in. do:

 • zorganizowania stażu na czas od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż osiemdziesiąt godzin miesięcznie);
 • zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w ciągu miesiąca od zakończenia stażu.

Więcej informacji:

 • Uchwała Rady Miejskiej – Regulamin przyznawania stypendiów
 • Ogłoszenie naboru

Dokumenty:

 • Wniosek i klauzula informacyjna
 • Umowa stypendialna, zaświadczenie o odbyciu stażu, sprawozdanie z realizacji stażu