KONKURS „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”

PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza nabór prac do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” WARUNKI KONKURSU
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia.
  2. Na konkurs przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 533/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
  • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • streszczenie pracy, w formie papierowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozwoju gospodarczego Radomia (nie powinno przekraczać 3-5 stron);
  • pełny tekst pracy w wersji elektronicznej (na dysku CD-ROM) w ogólnodostępnym formacie;
  • oświadczenie promotora oraz autora/autorów pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej licencji  niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu;
  • zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy.
TERMIN NABORU I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC Pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w terminie od 01.06.2019r. do 30.06.2019r. w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, 26-602 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres: Urząd Miejski w Radomiu Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej ul. Żeromskiego 53 26-602 Radom Dopisek na kopercie: „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radomiu. Wnioski złożone przed terminem ogłoszenia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. INFORMACJE DODATKOWE Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są na stronie www.investinradom.pl w zakładce Ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, tel.: (48)36-20-614, e-mail: rsg@umradom.pl.
Pliki do pobrania: