Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo w sektorze motoryzacyjnym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza IV rundę konkursu dla firm wspierających szkolenia lub usługi doradcze w sektorze motoryzacyjnym. Ogólna pula środków wynosi 7 480 000,- zł, w tym kwota dofinansowania: 6 732 000,- zł.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach IV rundy konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

a)      podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

b)      podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c)      reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),

d)      organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 z późn. zm.),

e)      organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),

f)       organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.),

g)       przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Każdy projekt składany w ramach IV rundy konkursu powinien założyć realizację następujących zadań:

1)      prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, wspierającej rekrutację,

2)      rekrutację przedsiębiorców,

3)      wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w poruszaniu się po Bazie Usług Rozwojowych (BUR),

4)      wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w możliwości skorzystania z usług rozwojowych poza BUR,

5)      monitorowanie jakości realizacji usług rozwojowych (min. 5%) celem zapobiegania nieprawidłowościom. Monitorowanie nie będzie dotyczyło usług doradczych. W przypadku tych usług monitoring będzie się odbywać na podstawie ich efektów,

6)      obowiązki administracyjne związane z dofinansowaniem usługi, w tym:

  • obsługę zgłoszeń od przedsiębiorców,
  • weryfikację dokumentów przed udzieleniem wsparcia, w tym weryfikację uprawnień do otrzymania pomocy publicznej, wystawianie zaświadczeń o jej udzieleniu, sprawozdawczość z pomocy publicznej,
  • podpisywanie umów wsparcia,
  • rozliczanie umów wsparcia – zarówno finansowe, jak i merytoryczne, w tym monitorowanie poprawności zgłoszeń i zapisów, ocen usług rozwojowych, kompletności danych w BUR,

7)      rozliczanie projektu z PARP oraz przygotowywanie raportów i podsumowań z postępów projektu,

8)      czynny udział w spotkaniach Komitetu Sterującego i Branżowego i stosowanie się do ustaleń wynikających z tych spotkań. 

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a)   ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia/”nie spełnia”);

b)   kryteria dostępu;

c)    kryteria horyzontalne; ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dostępna w IV rundzie konkursu alokacja wynosi 7 480 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 6 732 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1)      W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

2)      Protest wnoszony jest do PARP.

3)      PARP rozpatruje protest weryfikując prawidłowość oceny projektu, w zakresie kryteriów i zarzutów w terminie o którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

4)      Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22  574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki

Strona działania.

Informacje o zmianach w dokumentacji.