Konkurs dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach

Konkurs Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłasza konkurs Small Grant Scheme 2020

1. Dziedziny działalności naukowej objęte konkursem:
Konkurs nie posiada zdefiniowanych obszarów tematycznych.
Z uwagi na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin B+R, zgodnie z „Podręcznikiem Frascati”:

 • nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:
  • inżynieria lądowa
  • elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria medyczna
  • inżynieria środowiska
  • biotechnologia środowiskowa
  • biotechnologia przemysłowa
  • nanotechnologia
  • inne nauki inżynieryjne i techniczne.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę – zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przedsiębiorstwo – zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

3. Promotor projektu:

 • Wnioski składane są przez pojedyncze podmioty działające na terenie RP.
 • W konkursie nie jest przewidziany udział konsorcjów.

4. Kierownik projektu/Principal Investigator

 • Każdy składany wniosek musi przewidywać jedną osobę pełniącą rolę kierownika projektu (Principal Investigator).
 • Z uwagi na specyfikę konkursu, w konkursie Small Grant Scheme 2020 rolę kierownika projektu (Principal Investigator) może pełnić tylko kobieta naukowiec.

5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Na dofinansowanie projektów w ramach dziedzin B+R, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 000 EUR.
  W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 200 000 EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 24 miesiące.
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.

6. Typy badań
Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(84) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
Badania przemysłowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(85) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014,
Prace rozwojowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.

7. Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przyznawane będzie zgodnie z zasadami pomocy publicznej w zależności w wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań.
Duże przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Organizacje prowadzące badania I upowszechniające wiedzę
Badania podstawowe Do 100% Do 100% Do 100% Do 100%
Badania przemysłowe Do 50+15 (maks. 65 %) Do 50+10+15 (maks. 75 %) Do 50+20+15 (maks. 80 %) Do 100 %
Prace rozwojowe Do 25+15 (maks. 40 %) Do 25+10+15 (maks. 50 %) Do 25+20+15 (maks. 60 %) Do 100 %

8. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl 

Promotor projektu może edytować i walidować wniosek do daty zamknięcia naboru. Złożyć będzie można wyłącznie pełne, poprawnie wypełnione wnioski.

Termin zamknięcia konkursu upływa 11 grudnia 2020 o godzinie 16:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem.