Kształcenie dualne w nowym roku szkolnym

Z początkiem nowego roku szkolnego wznowiono realizację programu kształcenia dualnego radomskich szkół technicznych w porozumieniu z lokalnymi firmami. Uczniowie już w nowych warunkach, przystosowanych do reżimu sanitarnego z zachowaniem niezbędnych procedur kontynuują przygotowanie zawodowe bezpośrednio w radomskich przedsiębiorstwach.

W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów, którzy kontynuują kształcenie dualne wynosi: 174.

Liczba nowych uczniów, którzy postanowili od pierwszej klasy dołączyć do tego grona wynosi: 36.

Od II semestru ilość uczniów objętych kształceniem dualnym ma ulec zwiększeniu.

Pomimo panującej pandemii COVID-19, licznych ograniczeń z nią związanych jak również spowolnienia gospodarczego, radomscy przedsiębiorcy zrzeszeni głównie w Izbie Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej niezmiennie deklarują chęć przyjęcia nowych uczniów na praktyki.

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu w porozumieniu z Izbą Przemysłowo Handlową Ziemi Radomskiej nieustannie wspiera wszelkie działania mające na celu powiększenie liczby podmiotów i uczniów zainteresowanych tą formą zdobywania praktycznej wiedzy.