Program „Bezpieczne miejsca pracy”

Program „Bezpieczne miejsca pracy” daje m.in. możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności lokalnych podatków, rozłożenia ich na raty czy umorzenia zaległości podatkowych. Oprócz tego istnieje możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowych lub lokali użytkowych należących do gminy. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.radom.pl.

UWAGA: zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) przedłużony do 30 czerwca 2020 r. zostaje termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.