Udział w konkursie Akademia Menadżera MŚP 2 pozwoli uzyskać wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Do 31 maja 2022 r. można składać wnioski w konkursie Akademia Menadżera MŚP 2. Konkurs ma na celu dofinansowanie (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które: brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą zdiagnozować:

1. potrzeby mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Szczegółowe informacje o pomocy w ramach konkursu Akademia Menadżera MŚP 2. są dostępne na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#programy oraz u operatora w dedykowanym dla przedsiębiorcy regionie (makroregionie).  Dla makroregionu 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) –  Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,

Formularz zgłoszeniowy do  udziału w konkursie Akademia Menadżera MŚP 2: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz (Zgłoszenia są przyjmowane do 31.05.2022 r.)