Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0

Na podstawie przepisów o tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe wsparcie m.in. w postaci dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców oraz zwolnienia ze składek ZUS i dodatkowe świadczenia postojowe.

Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Na podstawie obowiązujących przepisów antykryzysowych Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ogłasza nabór o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w następujących branżach (przeważająca działalność):

– gastronomicznej i cateringowej

– fitness i sportowej

– turystycznej i transportowej

– rozrywkowej i kulturalnej

– wystawienniczej,

– fotograficznej,

– usługowej,

– sprzedaży detalicznej,

– leczniczej (w zakresie fizjoterapii i leczenia uzdrowiskowego).

Aby otrzymać pomoc trzeba spełnić jeszcze 2 warunki:

1. Działalność gospodarcza w wymienionych branżach musi być prowadzona na dzień 30 września 2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku. To znaczy, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi nadal prowadzić biznes

2. Przychód jaki uzyskał przedsiębiorca w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej  40% stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 r.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące licząc od dnia jej otrzymania.

Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl zaraz po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy pamiętać, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. O dotację mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad 2020. Chodzi m.in. o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, a także o fizjoterapeutów.

Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 r. muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Tarcza 6.0 zwalnia również dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021 wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Opłaty postojowe

30 grudnia 2020r. ZUS zaczyna przyjmowanie wniosków o postojowe. W znacznej większości są to te same branże, które korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS. Dodatkowe postojowe w/w branżom przysługuje tylko raz. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w tym samym miesiącu sprzed roku.

Wyjątkiem są tutaj: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe, którzy mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. Przedsiębiorcy z tych branż wnioski mogą składać od 16 grudnia.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.

ZUS podkreśla, że ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl. (PAP).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020